Love og vedtægter

§1 – Klubbens navn og hjemsted samt tilholdssted:

Bowlingklubbens navn er BK NORDKRAFT. Den har hjemsted i Aalborg Kommune.
Klubbens tilholdssted er Løvvangen Bowling Center, Løvbakken 8, 9400 Nørresundby.

§2 – Klubbens formål:

BK Nordkrafts formål er at spille bowling.

§3 – Medlemskab af organisation:

BK Nordkraft er medlem af Aalborgkredsen, region 1, Jysk bowlingunion, Dansk bowlingforbund og herigennem Danmarks idrætsforbund.
Klubben er undergivet disse organisationers love og bestemmelser.

§4 – Optagelse af medlemmer:

Klubben optager aktive eller passive medlemmer, såfremt klubbens eksisterende medlemmer ikke melder sig ud på baggrund af dette, derudover skal nye medlemmer godkendes af bestyrelsen.

§5 – Spilledragt:

Ved enhver deltagelse i JBU og DBwF holdturneringer, samt de af Unions- og Forbundets godkendte stævner, skal der spilles i godkendt spilledragt.

BK Nordkrafts herre spilledragt består af sorte bukser, samt lilla polo t-shirt.

BK Nordkrafts dame spilledragt består sorte knickers, samt lilla polo t-shirt.

§6 – Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen, på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves månedsvis forud for de aktive medlemmer.

For passive medlemmer opkræves kontingentet helårsvis forud.

§7 – Udmeldelse eller eksklusion:

 • Til gyldig udmeldelse kræves, at dette sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har sin virkning.
 • Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
 • Når et medlem er i kontingentrestance over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel, skriftligt ekskluderer vedkommende.
 • Ingen, der udelukket på grund af restance, kan optages på ny, som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Derudover er det op til bestyrelsen om medlemmet skal optages på ny.
 • Bestyrelsens beslutning om at ekskludere medlemmer kan kun ske ved at et flertal af bestyrelsen stemmer for dette.
 • Bestyrelsesbeslutning om eksklusion kan ankes på en generalforsamling.

§8 – Ordinær generalforsamling:

 • Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 • Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i MAJ måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel, ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, samt den bliver slået op på klubbens hjemmeside www.bknordkraft.dk.
 • Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
 • Alle aktive medlemmer over 16 år har stemmeret, forudsat de har været medlem af klubben de sidste 3 måneder før generalforsamlingen afholdes, og derudover at de ikke er i kontingentrestance.
 • Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde. Eller i form af underskrevet fuldmagt.

§9 – Dagsorden:

Dagsorden ifølge loven:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse. (se under §12)
 7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og 1. revisorsuppleant.
 9. Valg af udvalg.
 10. Eventuelt.

§10 – Generalforsamlingens ledelse mv.:

 • Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede mødet.
 • Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 • Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden, dog skal begæring fra et stemmeberettiget medlem af forsamlingen – om skriftlig afstemning – foregå skriftligt.
 • Dirigent:
 • Det første punkt på dagsordnen er valg af dirigent. Dette punkt ledes af bestyrelsens formand der på bestyrelsens vegne fremsætter forslag til en dirigent.
 • Dette kan være et medlem eller en person uden for medlemmernes kreds.

§11 – Ekstraordinær generalforsamling:

 • Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af stemmeberettiget medlemmer skriftligt stiller krav herom.
 • I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
 • Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i §8 stk. 2.

§12 – Bestyrelsen:

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse, og repræsenterer klubben i alle forhold.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af:

 1. Formand
 2. Næstformand (medlem)
 3. Seniorleder
 4. Sekretær
 5. Kasserer

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

A.Formand og sekretær – lige år.

B.Næstformand og Kasserer – ulige år.

C.Seniorleder – hvert år.

Genvalg kan finde sted.

§13 – Tegningsret:

 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3/5 af dens medlemmer og heriblandt formanden eller kassereren er til stede.
 • I formandens forfald indtræder kassereren i hans sted
 • Klubben tegnes af formanden.
 • Ved særlig økonomiske dispositioner kræves underskrift af såvel formanden, som kassere
 • I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden og kassereren i foreningen.

§14 – Regnskab:

 • Klubbens regnskabsår er 01-04-xxxx til 31-03-xxxx.
 • Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være fornyet med revisors påtegning.
 • Regnskabet kan tilgå revisor og medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling.

§15 – Faste udvalg:

 • Generalforsamlingen vælger hvert år følgende udvalg:
 • Spilleudvalg bestående af 2 medlemmer samt seniorleder plus 1 suppleant.
 • Festudvalget bestående af 3 medlemmer plus 1 suppleant.

§16 – Andre udvalg:

 • Til at løse særlige opgaver kan generalforsamlingen eller bestyrelsen nedsætte de fornødne udvalg.
 • Sponsorudvalg bestående af 3 medlemmer plus 1 suppleant.

§17 – Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling.

§18 – Foreningens opløsning.

 1. Klubbens kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum går ind for opløsningen.
 2. Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres, og klubbens midler skal tilgå den licenserede ungdomsbowling i Aalborg.